UPEBI

UPEBI

Aktualności

Odbyły się pierwsze warsztaty partycypacyjne projektu REGATRACE.

5 października 2020

2 października br. w Hotelu Boss w Warszawie UPEBI zorganizowała pierwsze warsztaty partycypacyjne projektu REGATRACE. Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie po czerwcowym webinarium „Biometan w Polsce - szanse rozwoju” mające na celu wypracowanie krajowej strategii rozwoju sektora biometanu łączącej potrzeby i wizje różnych interesariuszy. W warsztatach wzięło udział ponad 30 osób zainteresowanych wykorzystaniem polskiego potencjału biometanu, w tym przedstawiciele Towarowej Giełdy Energii oraz takich firm jak PGNiG, Grupa Lotos, Orlen oraz Gaz-System, a także biogazowni posiadających projekty biometanowe (część z nich w formule online ze względu na sytuację związaną z epidemią koronawirusa). Wprowadzenie do warsztatów wygłosiła prezes UPEBI, Sylwia Koch-Kopyszko. Następnie głos zabrała dr Magdalena Rogulska pełniąca funkcję kierownika projektu REGATRACE, która podsumowała dotychczasowe działania podjęte w Polsce w ramach tego projektu oraz przedstawiła plany na najbliższe miesiące.

IMG_3392

W kolejnej prezentacji, którą wygłosił dr Attila Kovacs, sekretarz generalny ERGAR, omówiona została aktualna sytuacja na europejskim rynku biometanu w kontekście polityki klimatycznej i energetycznej EU. Wynika z niej, że największy wzrost produkcji biometanu obserwowany był w krajach z systemem wsparcia w postaci taryf gwarantowanych, a kolejne impulsy rozwoju dla rynku płynące z Unii Europejskiej będą sprzyjały w największym stopniu produkcji zaawansowanych paliw gazowych. Następnym punktem spotkania było wystąpienie Stefanie Königsberger z AGCS, podczas którego omówiony został rejestr biometanu w Austrii, rekomendacje dotyczące tworzenia krajowych rejestrów biometanu oraz zakres wsparcia w tym zakresie dla Polski w ramach projektu REGATRACE. Ostatnia prezentacja, którą wygłosiła dr Magdalena Rogulska, dotyczyła istniejących w Europie modeli biznesowych dla sektora biometanu i stanowiła punkt wyjścia do rozmowy z uczestnikami warsztatów na temat modelu biznesowego adekwatnego dla Polski.

IMG_3382

Po przerwie kawowej odbyła się dyskusja moderowana przez Sylwię Koch-Kopyszko na temat potencjału polskiego sektora biometanu oraz szans i zagrożeń na tym rynku, a także sposobów na pokonanie barier utrudniających jego rozwój. Z zebranych ankiet wynika, że uczestnicy bardzo dobrze ocenili warsztaty.

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group