UPEBI

UPEBI

Biogaz ściekowy

Corocznie na polskich oczyszczalniach ścieków powstają znaczne ilości osadów ściekowych, które są produktem ubocznym procesu oczyszczania ścieków. Osady ściekowe są niebezpieczne pod względem epidemiologicznym ze względu na występujące w nich bakterie chorobotwórcze, wirusy oraz pasożyty. Jednym ze sposobów przeróbki osadów ściekowych w tzw. osad ustabilizowany, który nie jest uciążliwy dla środowiska, jest proces biologicznej, beztlenowej biotransformacji (fermentacji metanowej). W wyniku tego procesu następuje stabilizacja (unieszkodliwienie) osadów ściekowych, znacząca redukcja ich finalnej ilości oraz generowany jest biogaz, którego głównym składnikiem jest metan stanowiący cenne źródło energii (odnawialne źródła energii).

Z 1 tony mokrych osadów ściekowych można uzyskać od 35 do 280 m³ biogazu w zależności od składu osadu. Energia wyprodukowana z biogazu jest wykorzystywana głównie na potrzeby własne oczyszczalni, które charakteryzuje duże zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło. Wykorzystanie biogazu zmniejsza zużycie surowców konwencjonalnych oraz emisję zanieczyszczeń z ich spalania. Energia z biogazu jest energią czystą, nie obciąża środowiska naturalnego, a ponadto poprawia bilans energetyczny i finansowy przedsiębiorstwa.
Więcej informacji na temat rozwiązań technologicznych związanych z produkcją biogazu ściekowego mogą udzielić doświadczeni eksperci z firmy Nijhuis Industries.

Osady z komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków (dane GUS, raport „Ochrona środowiska 2015”)


Wyszczególnienie

2000

2005

2010

2013

2014

                                                                                         w tys. ton suchej masy

Osady wytworzone w ciągu roku ogółem

1063,1

1124,4

895,1

932,8

967,4

w tym:

 

 

 

 

 

stosowane w rolnictwieᵃ

-

98,2

136,9

131,0

128,2

stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne

-

324,9

150,4

111,2

117,0

stosowane do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu

28,1

29,6

31,3

37,0

48,0

przekształcone termicznie

34,1

37,4

66,4

148,8

164,4

składowane

474,5

399,1

165,9

137,3

135,2

Osady nagromadzone na terenie oczyszczalniᵇ – stan w końcu roku

-

9342,8

6450,5

6500,4

6506,9

ᵃRozumianym jako uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzonych do obrotu handlowego, włączając w to uprawy przeznaczone do produkcji pasz

ᵇNa składowiskach

Partnerzy

  • European Biogas Association
  • Partnerstwo dla Klimatu
  • Nijhuis Industries
  • Enrocom
  • GPCHEM
  • Verso
  • Bio-tec
  • Modus Energy

© UPEBI 2016      Created by Multitask Group